Výskumno-vývojové pracoviská

Minebea: MinebeaMitsumi Soccer-Humanoid Robotic Systems

Cieľom pracoviska je vývoj sieťového mechatronického systému riadeného mikroriadením, umožňujúceho čo možno najlepšie riešenie 3D pohybu humanoidnej robotickej platformy v rámci distribuovaných robotických sietí. Platforma by sa mala realizovať v pilotných vzorkách, ktoré by spĺňali požiadavky RoboCup Humanoid League humanoidných robotov v tzv. „KidSize“. Projekt zahŕňa nielen výskum vhodných ľahkých elektrických pohonov, algoritmov pohybu a teórie riadenia distribuovaných robotických sietí, ale tiež definovania správnosti robotického správania, a to najmä v závislosti na vybranej stratégii spolupráce ako napr. tímová spolupráca, zoskupovanie, vzájomné reakcie, odhad a analýza prekážok a limitov, ako aj taktiky doshiahnutia cieľa.

 

SWAN: Inovačné centrum pre mobilné služby a komunikácie

Cieľom je výskum a vývoj v oblasti identifikácie a optimalizácie riešení pre správu a manažment rozľahlých mobilných infraštruktúr, v oblasti nových sieťových protokolov a služieb v sieťových infraštruktúrach 5. generácie, v oblasti senzorových IoE/IoT riešení, cloudových infraštruktúr a v oblasti detekcie anomálnych stavov v sieťových a informačných infraštruktúrach s využitím prvkov big data analýzy.

 

CVTI: Inovačné centrum informačno-komunikačných služieb pre podporu vedy, výskumu a technologického transferu“

Cieľom pracoviska je podpora realizácie výskumných, vývojových a inovačných projektov a realizácia výskumu a vývoja v oblasti nových foriem komunikácie, pilotné overovanie nových riešení. Súčasťou pracoviska je aj Pracoviska centrálneho manažmentu národnej telekomunikačnej infraštruktúry pre podporu vedy, výskumu a inovácií v Slovenskej republike (ďalej len „PCM NTI“).

Startupy