Úvod Projekty

Projekty

Manufacturing Industry Digital Innovation Hubs (MIDIH)

EU projekt z výskumného  programu HORIZONT 2020 (H2020).

Kód projektu:     767498; Akronym: MIDIH ;

Doba riešenia: 1.10.2017 – 30.9.2020, https://cordis.europa.eu/project/rcn/211689_en.html

UVP TECHNICOM  v zastúpení TUKE je lokálnym koordinátorom projektu, ktorý je riešený v rámci výzvy:  H2020-FOF-2017 (Factory of  Future); Aktivita: FOF-12 a-2017, s väzbou na iniciatívu I4MS; Typ aktivity: IA (Integrated Activity);  Na riešení projektu sa podieľajú riešiteoia UVP TECHNICOMu, FEI a SjF.

Viac informácií tu.


UVP TECHNICOM. Faza II.

Názov projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií – II. fáza

Kód ITMS: 313011D232

Zdroj financovania:
313000 – Operačný program Výskum a inovácie
313010 – 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
313010031 – 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02

Celkové výdavky: 5 273 137,45 EUR

Trvanie projektu: 11/2015-06/2018

Projektový manažér: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

Viac informácií tu.