Zaujímavosti

Sprievodca duševným vlastníctvom pre začínajúce startupy

Publikácia predstavuje startupom problematiku duševného vlastníctva. Prostredníctvom podrobného vedenia, užitočných prípadových štúdií atď...Viac informácií a prístup k publikácii wipo.int.

Deň otvorených dverí v Košiciach: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Individuálne bezplatné konzultácie šité na mieru Zameranie konzultácií: všeobecný prehľad v oblasti ochrany duševného vlastníctva patenty, ochranné známky, dizajny, kedy je výhodné chrániť čo robiť v prípade, keď priemyselno-právna ochrana nie je výhodná, utajenie, úschova rešerš...

06/2021 – Duševné vlastníctvo

UDELENÉ PATENTY Adaptívny tensegrity modul v tvare zrezaného ihlana so štyrmi akčnými prvkami PP 50082-2018 Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing Stanislav Kmeť, DrSc. Priemyselná využiteľnosť: Vynález je možné využiť v prípadoch, kedy je...

EK zverejnila pracovné programy

Európska komisia včera podvečer dňa 15.6.2021 zverejnila pracovné programy na roky 2021 – 22 pre jednotlivé tematické časti programu Horizont Európa. Viac na eraportal.sk.

Cena za transfer technológií na Slovensku

Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov,  motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a zvýšiť...

05/2021 – Duševné vlastníctvo

UDELENÉ PATENTY Chápadlo s vymeniteľnými čeľusťami a s ramenami ovládanými kľukovým mechanizmom poháňaným elektrickým servopohonom PP 50060-2018 doc. Ing. Peter Michalik, PhD.; prof. Ing. Michal Hatala PhD; Ing. Zuzana Mitaľová, PhD.; Ing. Martin Ambrozy; Priemyselná...
Facebook