Úvod Duševné vlastníctvo Ako ochrániť výsledok výskumu

Ako ochrániť výsledok výskumu

Pokiaľ ste ako zamestnanec TUKE na základe plnenia pracovných úloh alebo na základe osobitnej zmluvy (napr. NFP, APVV, KEGA, VEGA, zmluva o spolupráci s partnerskou organizáciou) vytvorili predmet priemyselného vlastníctva, oznámte to Útvaru ochrany duševného vlastníctva alebo príslušnému útvary vedy a výskumu fakulty. Formulár oznámenia nájdete tu, alebo priamo kontaktujte Útvar ODV.

Dôležité upozornenia:

Uchovávajte si všetky záznamy vedúce k vynálezu, a to v papierovej forme alebo v zabezpečenej elektronickej databáze. Tieto záznamy by mali byť datované, a ak je to možné, podpísané pôvodcom.

Pred podaním prihlášky na Úrad priemyselného vlastníctva SR či iný patentový úrad informácie o predmete priemyselného vlastníctva nezverejňujte. Zverejnením informácií sa rozumie publikovanie (napr. formou článkov, záverečných prác a pod.), vystúpenie na konferencii alebo akékoľvek šírenie informácií o predmete priemyselného vlastníctva, ktoré je prístupné verejnosti.