Bioinformatika

Cieľom spoločného výskumno-vývojového inovačného centra BIOINFORMATIKA (SLOVAK-CTS sro., Ekonomická fakulta TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) je podpora a rozvoj oblasti bioinformatiky na Slovensku, s dôrazom na uplatnenie bioinformatického výskumu v oblasti riešenia celospoločenských problémov spojených s aktívnym životom a starnutím a biomedicínskou diagnostikou. Bude realizovať transfer unikátneho komplexného SW prostredníctvom priamej komercializácie založenej na unikátnom know-how. Inovačné centrum BIOINFORMATIKA je zamerané na aktívne prepájanie IKT a biomedicíny s využitím interdisciplinárnej aplikácie IKT: aplikácie IKT vo vybraných medicínskych procesoch. Centrum bude slúžiť aj ako kontaktné a prezentačné centrum v predmetnej problematike.

 

Kontakt:

Za TUKE: doc. Ing.František Jakab, PhD., +421 905 715 816, frantisek.jakab@uvptechnicom.sk