Technológie recyklácie druhotných surovín

Pracovisko:  Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, HF TUKE

Identifikácia  pilotného projektu: Technológie recyklácie druhotných surovín

Kontakt:       prof. Ing. Tomáš Havlik, DrSc., tomas.havlik@tuke.sk

Pozadie: Pri výrobe ocele vzniká okrem iného aj nebezpečný odpad jemnozrnný úlet. V zásade sa jedná o materiál s obsahom oxidov Fe, Zn, Pb, Cd, Cr a iné. Z dôvodu obsahu ťažkých neželezných kovov sa úlety zaraďujú podľa platnej legislatívy medzi nebezpečné odpady, čo znamená významné finančné zaťaženie pri nakladaní s nimi. Na druhej strane, najmä obsah zinku v rozmedzí 18 – 30 % robí z tohto odpadu zaujímavú druhotnú surovinu.

Železiarne Podbrezová a.s. pretavujú oceľový šrot, z ktorého vzniká ročne cca 7000 t úletu s priemerným obsahom Zn okolo 20 %. Pri súčasnej cene zinku 3120 US$/t  to predstavuje zaujímavú  možnosť jeho recyklácie.

Na základe dlhodobej spolupráce medzi Železiarňami Podbrezová, a.s. a Ústavom recyklačných technológií FMMR TUKE sa postupne zriadilo spoločné Laboratórium spracovania priemyselných odpadov LSPO, v ktorom sa navrhla, postavila a testuje poloprevádzková linka spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece s cieľom výroby komerčných produktov na báze zinku ZnSO4 a ZnO.

Poslanie PP: Ciele pilotného projektu:  Zneškodňovanie nebezpečného odpadu – úletu z elektrickej oblúkovej pece a jeho minimalizácia. Materiálové zhodnotenie tohto odpadu s cieľom získať komerčné produkty ZnO, ZnSO4 a železonosný koncentrát

Výstupy: Návrh a poloprevádzkové overenie technológie spracovania nebezpečného odpadu úletu z elektrickej oblúkovej pece so ziskom komerčných produktov

Očakávané dopady výstupov riešenia pre prax:  Založeniu výrobnej spoločnosti pre materiálovú recykláciu odpadov s obsahom zinku.

Technické (prístrojové) vybavenie: Existujúce (pôvodné)  prístrojové vybavenie:

Atomový absorpčný spektrometer Varian, Derivatograf MOM, Čelusťový drvič, Eddy Current separátor

Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM: RTG difraktometer Panalytical XPert Pro, Vákuová pec, Poloprevádzková spracovateľská linka , Mlyn Retsch, Rotačná odparka Gryf Multimeter, Kalolis, Dulcometer, Sitovacie zariadenie, Ecoseparátor, Magnetický separátor, Fluidný separátor Trenso

Dosiahnuté výsledky riešenia: Návrh a konštrukcia poloprevádzkového zariadenia pre materiálovú recykláciu úletov z elektrických oblúkových peci
Spôsob transferu výstupov riešenia do praxe: Príprava na zriadenie výrobnej spoločnosti v spolupráci so ŽP VVC, s.r.o. Podbrezová pre spracovanie oceliarenských úletov