Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov

Pracovisko: Ústav logistiky, priemyslu a dopravy, FBERG TUKE

Identifikácia  pilotného projektu: Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov

Kontakt: prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., daniela.marasova@tuke.sk

Pozadie: V súčasnosti je v SR niekoľko laboratórií pre potreby výrobcov  gumárenských výrobkov ako súčasť výrobných podnikov, ale nezávislé laboratórium pre komplexný servis gumárenských výrobkov v SR absentuje. Zároveň mnohí užívatelia gumárenských výrobkov, predovšetkým ťažobné podniky, hutnícke prevádzky a prevádzky v rámci chemického, stavebného, automobilového priemyslu vyžadujú hodnotenie kvality a predovšetkým stanovenie ich životnosti. Pre laboratórium budú prioritou väzby na svetové laboratória s podobným odborným zameraním s cieľom komparácie dosiahnutých výsledkov z experimentov a zároveň aj väzby na gumárenský priemysel.
Poslanie PP: Ciele pilotného projektu: Poskytovanie komplexného servisu v oblasti testovania a analýzy surovín, polotovarov, výstužných materiálov, gumárenských zmesí a hotových gumárenských výrobkov, ako sú pneumatiky, dopravné pásy a výrobky technickej gumy s dosiahnutím trvalo udržateľnej kvality v súlade s novými technickými štandardami.

Výstupy: Výsledným produktom je prevádzkovo funkčné Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov (TaVP GV), ktorého cieľom je zabezpečovať využívanie výsledkov experimentálneho výskumu pri výskume a vývoji gumárenských produktov a vo vzdelávaní, na propagáciu a disemináciu výsledkov čiastkových aktivít, spoluprácu TaVP GV s výskumnými a vývojovými pracoviskami podobného zamerania, rozvoj a udržateľnosť  TaVP GV.

Očakávané dopady výstupov riešenia pre prax:  Výstupy z čiastkových výskumných úloh a metodiky, metódy a nástroje aplikované v rámci ich riešenia, budú významnou podporou pre zabezpečenie kvalitných komplexných servisných služieb poskytovaných TaVP GV pre podnikovú prax.

Technické (prístrojové) vybavenie: Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM:

Zariadenia na prípravu vzoriek (hydraulický lis, špeciálne vyrezávacie nožnice, zariadenia na zrezávanie krycích vrstiev, pomocné ručné nástroje), zariadenia na kondicionovanie vzoriek (sušiareň, klimatizácia), zariadenia na testovanie vzoriek (trhací stroj, zariadenie na meranie tvrdosti gumy, zariadenie na meranie hustoty gumy, zariadenie na meranie odolnosti gumy proti odieraniu, skúšačka elektrickej vodivosti, zariadenie na meranie zápalnosti gumy), kompresor pre pneumatické čeľuste.

Dosiahnuté výsledky riešenia: V rámci riešenia PP-2 aktivity 3.5 bolo Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov uvedené do plnej prevádzky a boli vykonané experimentálne skúšky mechanických, fyzikálnych a špeciálnych vlastností gumárenských výrobkov, prevažne dopravných pásov. Bola vytvorená web stránka pracoviska, na ktorej boli umiestnené video záznamy z vykonaných meraní a ponuka služieb tohto pracoviska.
Spôsob transferu výstupov riešenia do praxe: Publikovaním stanovených matematických modelov a simulácií z experimentálnych dát, pre určenie kvalitatívnych vlastností gumových výrobkov, v zahraničných karentovaných a indexovaných časopisoch ako aj na domácich vedeckých konferenciách s medzinárodnou účasťou a medzinárodných konferenciách.