Inovačno-inkubačné laboratórne centrum aplikovaného výskumu v oblasti cloudových technológií, aplikácií a služieb

Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky, FEI TUKE

Identifikácia  pilotného projektu Inovačno-inkubačné laboratórne centrum aplikovaného výskumu v oblasti cloudových technológií, aplikácií a služieb

Kontakt: doc. Ing. František Jakab, PhD., frantisek.jakab@tuke.sk

Pozadie: Pilotný projekt bol realizovaný v rámci Laboratória počítačových sietí pri KPI FEI TUKE v úzkej spolupráci so skupinami riešiteľov prierezovo v rámci troch pracovísk (katedier) FEI TU v Košiciach, ktoré sa zaoberajú riešením špecifických problémov v sieťových a komunikačných infraštruktúrach. Dôraz bol kladený na riešenie otvorených problémov v oblastiach doručovania multimediálneho obsahu s požadovanými parametrami (kvalitou služieb) v prostredí IP sieti (IP streamingy), vyhodnocovanie neštandardných situácií (anomálii) a postupov v informačných a komunikačných infraštruktúrach (prioritne v prostredí sveta internetu veci).
Poslanie PP: Ciele: využiť existujúci vedecko-výskumný potenciál riešiteľských kolektívov a technické vybavenie za účelom skvalitnenia a zlepšenia transferu  výstupov s ohľadom na potreby univerzity a reálnej potreby praxe.

Výstupy: riešenia pre účelovo orientované služby praxe, riešenia doručovania multimediálneho obsahu v IP sieťach, prenos obrazu vo veľmi vysokých rozlíšeniach.

Očakávané dopady výstupov riešenia pre prax: dobudovanie laboratórneho vybavenia, realizácia softvérových riešení pre napĺňanie výskumných výstupov,  vytvorenie spin-off prostredia na zlepšenie spolupráce s partnermi a praxou všeobecne, vytvorenie pre prax použiteľných riešení v predmetných oblastiach, vytvorenie predpokladov pre vznik start-up a spin-off firiem na báze dosiahnutých výsledkov riešenia úloh projektu, rozvinutie spolupráce s priemyselnou praxou.

Technické (prístrojové) vybavenie: Existujúce (pôvodné)  prístrojové vybavenie:

IPTV štúdio pre realizáciu streamingu a videokonferenčných prenosov, samostatná plne vybavená a prevádzkovaná serverovňa (>10 aplikačných a vývojových serverov), Cisco TelePresence 3010, video konferenčné zariadenia LifeSize, prvky senzorových sietí, mikrokontroléry, gateways, komunikačné rozhrania IoT/IoE/edge/cloudové vybavenie, priemyselné platformy – Rockwell Automation, Wonderware, e-won

Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM:

 • serverová farma s virtuálnou platformou
 • multidotykové zobrazovanie jednotky, videokonferenčná zostava,
 • streamovací a archívny server, server pre distribúciu záťaže, monitorovací server
 • podporná sieťová infraštruktúra, farebná laserová tlačiareň, notebook
 • Softvérové vybavenie pre výskumníkov C/C++ a Java, Softvérové vybavenie pre výskumníkov
 • Výkonné PC pre spracovanie videa s Thunderbolt portom a výkonné PC komponenty pre zostavenie mobilného streamingového systému, výkonné PC pre softvérový strih živých prenosov, záznamové štúdium,
 • Profesionálna kamera pre záznam experimentov a živé prenosy, profesionálne kamery pre mobilné štúdio, Inteligentný kamerový dohľadový systém, video mixážny softvér, streamingový server – softvér
 • Editačná HDMI karta, editačná SDI karta, SDI/HDMI rekorder, mobilný klient pre streaming, profesionálny digitálny fotoapárat pre experimenty + objektívy, predné a zadné štúdiové svetlá,
 • Osciloskop, spajkovacia stanica, laboratórny zdroj
Dosiahnuté výsledky riešenia: Boli vyvinuté:

 • funkčné riešenia doručovania multimediálnych informácií – IP streamingov na báze Laboratória počítačových sietí, umožňujúce realizáciu vysokokvalitných IP streamingov s požadovanými parametrami kvality služieb, aj v multikamerovom prostredí,
 • riešenia umožňujúce monitorovanie stavov, neštandardných situácií a anomálií v prostredí informačných a komunikačných infraštruktúr (smart metering, smart monitoring spotreby elektrickej energie)
 • platforma a riešenia pre podporu inteligentného zberu, monitorovania, analýzy a predikcie dát pre interoperabilitu v human-kyber-fyzikálnych systémoch s podporu inteligentných senzorových sietí, brán a edge/fog/cloud služieb.
 • riešenie pre podporu laboratórneho pracoviska na KKUI  v oblasti aplikovaného výskumu a inovácií pre inteligentné systémy a zariadenia s podporou IoE/edge/fog/cloudových technológií, aplikácií a služieb
Spôsob transferu výstupov riešenia do praxe: Výsledky riešenia projektu môžu byť základom pre vznik spoločného výskumného pracoviska s priemyselným sektorom, ale taktiež aj základom pre vznik start-up, resp. spin-off subjektov.

Výsledky boli už využité pri budovaní Národnej teleprezentačnej infraštruktúry pre podporu vedy, výskumu a inovácií (www.nti.sk) a boli podnetom pre vytvorenie startupov: EFEOS, CEELABS a IoTNET.