IT nástroje a služby pre analýzu rôznych typov procesov

Pracovisko: Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, FEI TUKE

Identifikácia  pilotného projektu IT nástroje a služby pre analýzu rôznych typov procesov

Kontakt: prof. Ing. Ján Paralič, PhD. , jan.paralic@tuke.sk

Pozadie:  Pilotný projekt reagoval na aktuálne trendy v oblasti spracovania a analýzy veľkých objemov dát. Táto oblasť nadobúda čoraz väčšiu dôležitosť nielen z výskumného pohľadu ale najmä z pohľadu komerčného využitia na rôznych úrovniach hospodárskej praxe. Riešiteľský tím využil svoje predchádzajúce skúsenosti z odpovedajúcich oblastí výskumu ako dolovanie v dátach rôzneho typu (štruktúrované, neštruktúrované – textové, logy procesov a pod.), distribuované počítanie a ďalšie.
Poslanie PP: Ciele pilotného: vytvorenie softvérovej platformy pre analýzu a optimalizáciu procesov pripravenú pre komerčné použitie ako „cloud-based SaaS“ riešenie; výskum a implementácia nových metód pre spracovanie a analýzu veľkých dát do vytvorenej softvérovej platformy. Výstupy riešenia  zabezpečia pre  prax: on-line analytické služby pre priemyselnú a spoločenskú prax, školenia, poradenstvo
Dosiahnuté výsledky riešenia: Technická infraštruktúra platformy pre analýzu veľkých dát založená na vlastnom cloudovom riešení, ktoré je postavené na prístrojovom vybavení získanom v rámci projektu. Poskytuje dostatočné výpočtové kapacity a úložisko pre riešenie úloh spracovania a uchovávanie veľkých dát.

Platforma svojimi službami je zameraná  na  analýzu veľkých dát rôzneho typu nasadená na vybudovanej technologickej infraštruktúre. Integruje v súčasnosti najpoužívanejšie technológie pre veľké dáta ako napr. Apache Hadoop a Apache Spark a umožňuje riešenie širokého spektra analytických úloh vyžadujúcich manipuláciu s veľkými dátami pomocou analytických jazykov a prostredí ako napr. R alebo Python. V rámci vyhodnotenia platformy bolo realizovaných viacero reálnych úloh spracovania veľkých dát ako napr. analýza a vizualizácia dát získaných zo sociálnej siete Twitter, modelovanie a analýza dát v oblasti inteligentných budov, alebo úlohy dolovania znalostí v množinách textov.

K dispozícii je aj  množina najlepších praktík vhodných pre vybrané úlohy z praxe, ktorých úžitková hodnota bola otestovaná v príslušných podmienkach. Napr. optimalizácia plánovacích procesov v malej logistickej firme na základe analýzy štýlu jazdy vodičov; systém na generovanie odporúčaní využívajúci analýzu nákupného správania zákazníkov, analýza výrobných procesov vo firme s cieľom identifikovať problematické miesta a návrh riešenia vo forme softvérovej podpory, atď.

Spôsob transferu výstupov riešenia do praxe: Vytvorené softvérové nástroje sú k dispozícii na plne funkčnej privátnej cloudovej infraštruktúre a v prípade záujmu zo strany firiem o spoluprácu môžu byť adaptované  na komerčné využitie vo forme požadovaných SaaS riešenií. Tento prístup bude obsahovať nielen základné technické inštrukcie, ale aj možnosti monetizácie dostupných nástrojov.