Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB senzorových technológií: spoločné pracovisko TUKE a TU Ilmenau Service GmbH-ILMSENS

Pracovisko: Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, FEI TUKE

Identifikácia  pilotného projektu: Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB senzorových technológií: spoločné pracovisko TUKE a TU Ilmenau Service GmbH-ILMSENS

Kontakt: prof. Ing. Dušán KOCÚR, CSc., dusan.kocur@tuke.sk                       

Pozadie: Vedeckovýskumná činnosť v oblasti UWB senzorových systémov je na TUKE uskutočňovaná od roku 2007 prostredníctvom celého radu projektov podporovaných národnými a medzinárodnými inštitúciami vrátane rámcových programov EÚ. Výsledky dosiahnuté v tejto oblasti ukázali, že môžu byť v časovom horizonte 5 rokov aplikovateľné v v praxi.
Poslanie PP-1: Poslaním PP-1 je rozvíjať existujúcu  vedeckovýskumnú činnosť v oblasti UWB senzorových technológií a ich aplikácií. Hlavným cieľom je dosiahnuť kritickú úroveň poznatkov v oblasti UWB technológií a dobudovať laboratóriu umožňujúce vyvíjať nové prototypové UWB senzorové systémy pre rôzne oblasti ich aplikácií.
Technické (prístrojové) vybavenie: Existujúce prístrojové vybavenie: (1) UWB radarové systémy (3 systémy). (2) Meracie systémy pre oblasť RF techniky. (3) Prostriedky na vývoj metód spracovania signálov.

Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM: (1) UWB radarové systémy. (2) Vývojové prostriedky pre realizáciu uzlov UWB senzorovej siete. (3) Vývojové prostriedky pre návrh obvodov UWB senzorov.

Dosiahnuté výsledky riešenia: Výstupy: (1) Zriadenie spoločného virtuálneho pracoviska TUKE a TUI s názvom Laboratory of UWB sensor systems and UWB sensor Technologies (L-UWB-SENS) zriadené na základe zmluvy medzi  TUKE a TUI. (2) Produktové výstupy: (2A) Prototyp zobrazovacej jednotky UWB radarového systému určenej na lokalizáciu osôb. (2B)  Prototyp UWB senzorovej siete určenej na lokalizáciu osôb s predspracovaním radarových signálov v uzloch senzorovej siete a prenosom komprimovaných dát do zobrazovacej jednotky vo frekvenčnom pásme SRD. (2C) I-Q kit UWB senzorového systému (navrhnutý a realizovaný  technológiou 350nm SiGeCMOS) umožňujúci použiť UWB senzor v licencovanom pásme definovanom smernicami ECC (6 – 8.5 GHz) a FCC (3.1 – 10.6 GHz).

Dopady: (1) Prostredníctvom L-UWB-SENS bolo získané know-how pre vybrané oblastí UWB radarových technológií vhodných pre riešenie úloh pre prax (napr. zvládnutie návrhov zákazníckych obvodov (ASIC) 350nm SiGeCMOS technológiou). (2) Prostredníctvom L-UWB-SENS bol vytvorený aktívny priestoru na získavanie, transfer a dissemináciu najnovších poznatkov z oblasti UWB radarových technológií. (3) Riešiteľský kolektív počas riešenia projektu dobudoval laboratórium s prístrojovým vybavením umožňujúcicm vyvýjať vybrané aplikácie UWB senzorových systémov pre prax.

Spôsob transferu výstupov riešenia do praxe: Snahou riešiteľského kolektívu je realizovať transfér výsledkov PP-1 do praxe prostredníctvom spoločných projektov realizovaných s podnikateľskými subjektami pre tretiu stranu.  V súčasnosti prebiehajú v tomto smere rokovania o spolupráci so spoločnosťami Ilmsens GmbH (Nemecko), UWINLOC (Francúzsko), Aliter technologies a.s. (Slovensko).