Využitie Umelej inteligencie v inteligentných systémoch – rozvoj výskumu Centra pre inteligentné Technológie

Pracovisko: Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, FEI TUKE

Identifikácia

Pilotného projektu

Využitie umelej inteligencie v inteligentných systémoch

Kontakt:    prof. Ing. Peter Sinčák, CSc., peter.sincak@tuke.sk

Pozadie: Cieľom PP bola implementácia výskumných výsledkov Centra pre inteligentné technológie z projektu TECHNICOM 2013-2015 na konkrétnych dodaných technologických celkoch. Sú to robotická platforma NAO, Platforma Q.bo, platforma Robokind R25 a ich implementácia na projektoch v spolupráci s Japonskou stranou tzv. SK-JP úloha a v spolupráci s Talianskou stranou tzv. SK-IT úloha.  V Japonsku spolupracujeme s Kyushu Institute of Technology a v Taliansku so Scuola Superiore Sant‘ Anna. Súčasťou projektu je budovanie systému World Incremental Learning Knowledge Integrator (WILKI), ktorý je založený na cloudovej platforme Azure. Jeho základom sú prostriedky na rozpoznávanie aktivít a emócií a budovanie databázy s cieľom zlepšenia kvality interakcie človeka s robotom. Aplikačný potenciál je v oblasti robotiky, priemyselnej robotiky ako aj iných príbuzných oblastiach. Výsledky projektu budeme prezentovať vo FAIS v technologickom centre v Japonsku ako aj vo firme TechnoDeal v Taliansku. PP vytvára podmienky pre možné startupy, ktoré boli ideovo navrhnuté v projekte TECHNICOM a boli im vytvorené adekvátne podmienky pre zrod a rozvoj.
Poslanie PP: Ciele pilotného projektu:

  • Konzultačná činnosť pre firmy v oblasti umelej inteligencie.
  • Technologické prognózovanie pre rôzne technologické domény v praxi.
  • Podpora IT talentov v oblasti umelej inteligencie.
  • Získavanie ďalších finančných prostriedkov pre výskum v oblasti umelej inteligencie.
  • Podpora aktivít organizácie IEEE na Slovensku

Výstupy:

  1. Telescope (Teleoperácia s učením, inteligentný priestor …)
  2. WILKI (databáza)
  3. Emotion (rozpoznávanie emócií, sentiment textu)
Technické (prístrojové) vybavenie: Existujúce (pôvodné)  prístrojové vybavenie: Infraštruktúra sociálnych robotov NAO

Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM:  Dva nové robotické systémy NAO, Dva nové robotické systémy MILO, Dva robotické systémy Q.bo, Vytvorenie inteligentného priestoru

Dosiahnuté výsledky riešenia: V priebehu projektu sa vytvorili podmienky na spoluprácu so zahraničnými inštitúciami. Výsledkom je aj experimentálna práca v Zariadení pre seniorov Juraja Schoppera v Rožňave, kde na testoval teleoperačný systém s učením (Telescope). Súčasne bola realizovaná experimentálna práca o snímaní emócii z ľudskej tváre pre potreby interakcie človek-stroj. Súčasne sme na platforme Azure vytvorili základný frontend and backend pre tieto služby. Z pohľadu umelej inteligencie sme sa venovali problematike cloudových služieb pre klasifikáciu dát a tvorbu behaviorálneho modelu človeka v cloudovom prostredí. Súčasne bol vytvorený funkčný inteligentný priestor na  Ústave výpočtovej techniky z kamier a senzorov Kinect v2.
Spôsob transferu výstupov riešenia do praxe:  

Realizujeme konzultačné služby pre firmy na Slovensku ako aj v zahraničí.