Aplikované metódy finančného a ekonomického rozhodovania v oblasti investičných aktivít

Pracovisko: Ekonomická fakulta TUKE

Identifikácia  pilotného rojektu: Aplikované metódy finančného a ekonomického rozhodovania v oblasti investičných aktivít.

Kontakt: doc. Ing. Peter Džupka, PhD.,
peter.dzupka@tuke.sk

Pozadie: Nové prístupy k projektovaniu a realizácii inteligentných stavieb si vyžadujú zakomponovanie ekonomický rozhodovacích modelov do všetkých fáz výstavby týchto budov (navrhovanie, realizácia, prevádzka).

Posudzovanie ekonomickej efektívnosti využívaných materiálov, technológií,  postupov a prevádzky nových budov, konštrukčných riešení  a využívanie OZE  sú nové výskumné problémy ktoré sú nosnou časťou tohto PP.

Poslanie PP: Ciele:

  1. Aplikovať metódy finančného a ekonomického rozhodovania pre posúdenie ekonomickej efektívnosti výstavby inteligentných budov,  využívania nových stavebných materiálov, konštrukcií a postupov a využívanie OZE.
  2. Vytvoriť model pre posúdenie socio-ekonomických faktorov výstavby inteligentných budov .

Výstupy:

  1. Komplexná metodológia pre posúdenie finančných a ekonomických prínosov inteligentných budov, posúdenie ekonomickej a trhovej uplatniteľnosti nových stavebných materiálov a postupov a pre posúdenie ekonomickej efektívnosti obnoviteľných zdrojov energií pri výstavbe rôznych typov budov.
  2. Komplexný model pre posúdenie socio-ekonomických nákladov a prínosov výstavby inteligentných budov.

Očakávané dopady výstupov riešenia pre prax:

Komplexný finančný a ekonomický model bude vhodne dopĺňať  výstupy ostatných pilotných projektov.  Cieľom je poskytnúť komplexnú trhovo uplatniteľnú službu pre ekonomické posúdenie rôznych variant výstavby inteligentných budov a využívania OZE a to ako pre investorov (súkromných aj verejných) tak aj pre projektantov.

Technické (prístrojové) vybavenie: Existujúce (pôvodné)  prístrojové vybavenie: Počítače, štatistický software.

Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM:     laptopy, tablety, tlačiarne.

Dosiahnuté výsledky riešenia: V rámci projektu boli vytvorené:

  1. Komplexná metodológie pre posúdenie finančných a ekonomických prínosov inteligentných budov z pohľadu investorov. V rámci metodológie bola rozpracovaná problematika identifikácie a hodnotenia finančných a ekonomických prínosov inteligentných budov, problematika averzie investorov a hodnotenia výkonnosti budov. Zároveň boli rozpracované dve prípadové štúdie (Herman Miller Market Place a Eco Point).
  2. Metodológie pre posúdenie ekonomickej efektívnosti obnoviteľných zdrojov energií pri výstavbe rôznych typov budov. Pri spracovaní metodológie boli identifikované konkrétne metódy finančného a ekonomického rozhodovania vhodné pre posudzovanie využívanie obnoviteľných zdrojov a bol vytvorený matematický rozhodovací model pre výber naviac optimálneho variantu úprav s využitím obnoviteľných zdrojov.
  3. Metodika pre socioekonomické hodnotenie investičných projektov. V rámci metodiky bol vytvorený prognostický model makroekonomických a mikroekonomických lokálnych faktorov vplývajúcich na stavebné investičné aktivity, a komplexná metóda založená na cost-benefit analýze doplnenej o metódy kontingentného oceňovania.
Spôsob transferu výstupov riešenia do praxe: Prezentácia výsledkov na konferenciách.  Príprava projektu so súkromnou firmou s oblasti tvorby softwaru pre manažment budov.