Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných architektonických konštrukcií a štruktúr koncipovaných na báze znalostných systémov

Pracovisko: Katedra architektúry, Fakulta umení TUKE

Identifikácia  pilotného projektu: Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných architektonických konštrukcií a štruktúr koncipovaných na báze znalostných systémov       

Kontakt: doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., jan.kanocz@tuke.sk

Pozadie: Na pracoviskách FU TUKE prebieha základný výskum riešenej problematiky, ktorý je predpokladom úspešného začatia aplikovaného výskumu a vývoja.
Poslanie PP: Ciele pilotného projektu:  Výskum a vývoj architektonických systémov a štruktúr vo vzťahu k ich morfológie a funkcie pomocou progresívnych generatívnych metód – Free Form Finding pre vytváranie virtuálnej reality založenej na princípoch trvalo udržateľnej architektúry využívajúc obnoviteľné a recyklovateľné materiály, pri uplatňovaní najnovších princípov a postupov s priamym hmotným výstupom.

Výstupy: Architektonický konštrukčný systém na báze dreva a betónu monitorovaný prostredníctvom aktívnych zabudovaných senzorov.

Očakávané dopady výstupov riešenia pre prax:  možnosť uplatnenia vo výstavbe budov

Technické (prístrojové) vybavenie: Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM:  Robotické rameno so 6 osím pohybom, počitačové riadiace centrum, vybavenie počítačovej učebne PC zostavami a sofwarom pre digitálne modelovanie s prepojením na robotickú produkciu.
Dosiahnuté výsledky riešenia: Bola vytvorená drevo-betónová priestorová nosná štruktúra vhodná pre tvorbu viacpodlažných budov. Základný tvoriaci 3D element systému pozostáva z troch obdĺžnikových masívnych panelov CLT vo tvare “+“, ktoré vhodným usporiadaním vytvárajú priestorovú nosnú štruktúru objektu. Pre zvýšenie viacerých statických parametrov celkovej sústavy drevené horizontálne prvky sú kombinované  betónom.

Bola rozbehnutá robotická produkcia dizajnérskych 3D štruktúr vytvorených VR.

Spôsob transferu výstupov riešenia do praxe: 3D architektonická štruktúra „+“ je v procese registrácie ako priemyselný vzor. Následne bude sústava detailne spublikovaná a ponúknutá pre výrobné firmy v oblasti výstavby drevených konštrukcií a budov.