Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných budov na báze tzv. zelenej architektúry

Pracovisko: Ústav pozemného staviteľstva, SvF TUKE

Identifikácia pilotného projektu: Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných budov na báze tzv. zelenej architektúry

Kontakt: prof. Ing. Dušan Katunský, CSc., dusan.katunsky@tuke.sk

Pozadie: Požiadavky EU v programe 20/20/20 kladú dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov pri realizácii a prevádzke budov. Odôvodnený architektonický návrh vystavený výpočtovej analýze umožňuje plnohodnotný prenos poznatkov do praxe.
Poslanie PP: Ciele pilotného projektu:  Prototyp inteligentnej fasádnej konštrukcie s jej transparentnými a translucentnými časťami  s aplikáciou znalostných systémov.

Výstupy: (1) Know-how a transfer poznatkov z oblasti aplikácie inteligentných stavebných konštrukcií budov (fasády, strechy, okná) v pozemnom staviteľstve a v architektúre. (2) Propagácia a popularizácia výsledkov doterajšieho výskumu a vývoja v oblasti pozemného staviteľstva v širšej verejnosti. (3) Možnosti využitia inteligentnej klíma fasády a transparentných konštrukcií novej generácie v stavebnej praxi.

Očakávané dopady výstupov riešenia pre prax: (1) Motivácia na spoločný priemyselný výskum v oblasti inteligentných systémov (inkubátor s potenciálom iniciovania vzniku inovatívnej firmy) s možnosťou implementácie inovácií do potenciálneho spin-off projektu. (2) Konštrukčné a technologické postupy  pre nízkoenergetickú výstavbu. (3) Riešenie detailov energeticky efektívnych budov. Optimalizácia tvorby stavebných konštrukcií a ich detailov pri aplikácii pre energeticky efektívne budovy. (4) Znižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke stavieb. (5) Nové technológie umožnia prechod na zelenú energiu s výrazne pozitívnym vplyvom na ochranu životného prostredia.

Technické (prístrojové) vybavenie: Existujúce (pôvodné)  prístrojové vybavenie: Prietokomery; Pyranometer; Centrálny monitoring prevádzky; Prístroje z CE; Prístrojové vybavenie z CE II.

Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM:  Počítače; software pack; zariadenie pre zber a spracovanie dát; meteostanica; komfortné snímače s príslušenstvom; teplotné snímače; zariadenie na sledovanie vlhkosti; zariadenie na meranie osvetlenia; Zariadenie na sledovanie vlastností sklených systémov.

Dosiahnuté výsledky riešenia: Navrhnutý prototyp dvojitej transparentnej fasády a jej prevádzkových režimov. Navrhnuté prevádzkové riešenie budovy. Dodaný a umiestnený prototyp dvojitej transparentnej fasády.
Spôsob transferu výstupov riešenia do praxe: (1) Využitie know-how z prevádzky prototypu dvojitej transparentnej fasády a jej vplyvu na prevádzkové energetické ukazovatele pri návrhu identických či podobných konštrukčných prvkov.(2) Využitie know-how z prevádzky prototypu dvojitej transparentnej fasády a jej vplyvu na komfortné ukazovatele vnútorného prostredia pri návrhu identických či podobných konštrukčných prvkov.