Aplikovaný výskum a vývoj nástrojov pre inteligentné projektovanie a realizáciu stavieb

Pracovisko: Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve, SvF TUKE

Identifikácia  pilotného projektu: Aplikovaný výskum a vývoj nástrojov pre inteligentné projektovanie a realizáciu stavieb

Kontakt:   prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD., maria.kozlovska@tuke.sk

Pozadie: Výkonnosť stavebníctva je podmienená implementáciou inteligentných nástrojov, ktoré na báze znalostných systémov vytvárajú predpoklady pre inovatívne prístupy k projektovaniu a obstarávaniu udržateľných stavebných riešení. Medzi takéto systémy sa radia aj virtuálno-realitné a reverzné systémy, ktoré umožňujú vyvíjať  procesné a metodické platformy pre inteligentné navrhovanie a obstarávanie stavieb.
Poslanie PP: Ciele pilotného projektu:  Ciele výskumu a vývoja inteligentných nástrojov pre zabezpečovanie procesov navrhovania a obstarávania stavieb na báze využitia znalostných systémov sú zamerané na spracovanie metodických podkladov pre modelovanie vstupných 3D parametrov nových  aj existujúcich stavebných konštrukcií, s cieľom zvýšiť efektívnosť a udržateľnosť procesov navrhovania a obstarávania stavieb,  s priamym uplatnením v projekčnej a realizačnej stavebnej a architektonickej praxi.

Výstupy: Jedným z výstupov projektu je inteligentný nástroj pre navrhovanie a dizajnovanie stavebných projektov prostredníctvom real-time dynamickej vizualizácie, ktorý sa vyvíjal v rámci stat-up firmy VIZUALIZACKY (v súčasnosti zaradenej v Inkubátore TUKE). Ďalším výstupom sú metodiky reverznej analýzy pre zisťovanie existujúceho stavu stavebných konštrukcií, prostredníctvom 3D laserového skenovania.

Očakávané dopady výstupov riešenia pre prax: Výstupy projektu sú priebežne posledné dva roky verifikované v reálnom prostredí stavieb. V rámci dopadov predpokladáme založiť  aj spin-off  firmu v oblasti reverznej analýzy konštrukcií.

Technické (prístrojové) vybavenie: Existujúce (pôvodné)  prístrojové vybavenie: SW a HW vybavenie laboratória pre virtuálny výskum stavebných konštrukcií, materiálov a technológií (10 pracovných staníc, server); 3D tlačiareň pre vytváranie 3D modelov spracovaných z digitálnych podkladov. Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM: 3D laserový skener FARO Focus (pre reverzné vytváranie 3D modelov).
Dosiahnuté výsledky riešenia: Metodika pre spracovanie a ovládanie rôznych druhov virtuálno-realitných modelov pre prvú fázu obstarávania stavieb a ich následná verifikácia na reálnych stavebných zámeroch.  Vytvorenie metodík reverznej analýzy pre zisťovanie existujúceho stavu rôznych druhov stavebných konštrukcií, prostredníctvom 3D laserového skenovania a ich následná verifikácia na reálnych stavbách/konštrukciách.
Spôsob transferu výstupov riešenia

do praxe:

Implementácia modelov v rámci reálnych projektov v súčinnosti s Paseo Development (KE), Žižkova Development (KE), Inova domy (BA), Belvedere (KE), Apartments Rogoznica (Chorvátsko)… a modelová 3D analýza stavieb/objektov v súčinnosti s U. S. Steel, Kosit a.s., Radnica Miestneho úradu Košice – Staré Mesto…