Výskum a vývoj inteligentných softvérových aplikácií a rozhraní pre riadenie, kontrolu a monitoring inteligentných systémov

Pracovisko: Ekonomická fakulta TUKE

Identifikácia  pilotného projektu: Výskum a vývoj inteligentných softvérových aplikácií a rozhraní pre riadenie, kontrolu a monitoring inteligentných systémov

Kontakt: prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc. (EkF), tomas.sabol@tuke.sk

Pozadie: Pilotný projekt nadväzoval na viaceré európske výskumné a vývojové projekty financované EK v rámci 6RP a 7RP:

  • Sémantický midlvér (Middleware) LinkSmart (5R PHYDRA), určený pre vývojárov IoT aplikácií,
  • Pilotná aplikácia inteligentnej kancelárie (Smart Office) zameraná na meranie spokojnosti používateľov, biznis procesy a monitorovanie spotreby energie (6RP projekt ELLIOT),
  • Softvér založený na sémantických modeloch  s využitím naučených vzorov obsadenosti budovy (a jej súčastí) (Occupancy Modelling) a pohybu používateľov v budove (projekt Adapt4EE),
  • Systém pre monitorovanie a flexibilné riadenie využívania energie na strane spotreby založený na sémantických modeloch lokálnych distribuovaných zdrojov produkujúcich, ale aj  konzumujúcich energiu (7RP INERTIA).
Poslanie PP: Ciele pilotného projektu: výskum a vývoj zameraný na princípy a prístupy Internetu vecí (Internet of Things (IoT)) a sémantického modelovania v oblasti inteligentných budov

Výstupy: (1) Prototyp pre inteligentné monitorovanie, kontrolu a riadenie budov a ich vnútorných priestorov  na báze IoT s aplikáciou sémantického modelovania. (2) Sémantické znalostné modely vybraných senzorických a aktívnych zariadení. (3) Know-how  a transfer poznatkov z oblasti sémantického modelovania zariadení.

Očakávané dopady výstupov riešenia pre prax:

Nadviazanie spolupráce s domácimi a zahraničnými subjektami pri projektoch inteligentného riadenia budov.

Podieľať sa na kľúčovom výskume IoT midlvérov v rámci SR a EÚ.

Nárast záujmu priemyselnej praxe o výsledky výskumu sémantických IoT technológií.

Technické (prístrojové) vybavenie: Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM: Senzory pre meranie fyzikálnych veličín vnútorného a vonkajšieho prostredia budov, vnorené/ embedded počítače pre prototypovanie IoT hardvéru a ich príslušenstvo, serverová infraštruktúra, prístroje a materiál pre prototypovanie elektronických zariadení.
Dosiahnuté výsledky riešenia: Bol implementovaný prototyp softvéru pre inteligentné riadenie kancelárie zameraný na ovládanie osvetlenia na základe snímania obsadenosti miestnosti.

Navrhnutý a otestovaný prototyp snímania prítomnosti zamestnancov na pracovisku na základe RFID integrovaný s riadiacim softvérom inteligentnej kancelárie.

Spôsob transferu výstupov riešenia do praxe: Na základe dosiahnutých výsledkov vypracovaný návrh integrovaného manažmentu dát (Integrated Data Management) pre spin-off aktivitu v rámci H2020 projektu PICASO.

Na základe dosiahnutých výsledkov nadviazaná spolupráca so spoločnosťou Intersoft, a.s. – vrátane H2020 spin-off projekt VICINITY